Loading...

Algemeen

Met deze gedragscode geeft Pallas’08aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen, de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

Deze gedragscode is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van Pallas’08 en vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Pallas’08,zoals de statuten, het huishoudelijk -, kleding-, kantine- en kunstgrasreglement.

REGELS VOOR SPELERS

De speler:

 • komt afspraken in clubverband na.
 • accepteert besluiten van scheidsrechters.
 • heeft respect voor iedereen op en om het veld. Discriminatie, (seksuele) intimidatie,schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt           niet geaccepteerd.
 • doet mee aan de trainingen van zijn/haar team en meldt zich bij verhindering af.
 • doet mee aan wedstrijden van zijn/haar team.
 • doet mee aan toernooien en evenementen.
 • gedraagt zich sportief in en buiten het veld: “Willen winnen, maar niet ten koste van alles”.
 • geeft de tegenstanders voor en na de wedstrijd een hand. Na afloop van de wedstrijd
 • geven alle spelers de scheidsrechter een hand.
 • laat de (gasten)kleedkamer en clubhuis schoon achter.

 

Een daartoe door de aanvoerder of leider aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het netjes achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen.

 

 • verricht, als hij/zij 16 jaar of ouder bent, naar vermogen verenigingstaken.

REGELS VOOR TRAINERS EN LEIDERS

De trainer en/of leider:

 • heeft een voorbeeldfunctie voor team en handelt als zodanig.
 • heeft respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders. Discriminatie, (seksuele) intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens het uitvoeren van zijn/haar functie.
 • is op tijd aanwezig voor trainingen, uit- en thuiswedstrijden.
 • rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie en indien van toepassing aan ouders.
 • ziet er op toe of laat de aanvoerder er op toezien dat bij trainingen en thuiswedstrijden de kleedkamers netjes worden achtergelaten.
 • zorgt (als jeugdbegeleider) voor toezicht in kleedkamers bij trainingen, uit- en thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.
 • neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij zijn/haar aanwezigheid gewenst is.
 • is verantwoordelijk voor materialen (kleding, ballen, verlichting etc).
 • ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • geeft de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter voor en na de wedstrijd een hand.
 • verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier en is zuinig op de spelerskaarten.
 • verzorgt trainingen volgens het technisch beleidsplan van de vereniging.

DE ROL VAN OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDSPELERS

Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder enkele afspraken, die van toepassing zijn op ouders/verzorgers van jeugdleden.

Ouders/verzorgers van jeugdspelers:

 • blijven buiten het speelveld.
 • geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Discrimineren, (seksuele) intimidatie, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd.
 • bespreken kritiek, op- of aanmerkingen op de training/begeleiding, de organisatie of de gang van zaken in en rond een team, met de teambegeleiding. Als zij er samen niet uit komen, dan nemen zij contact op met een van de bestuursleden of de Vertrouwens contactpersoon.

 

Verder zijn de volgende aandachtspunten van belang:

 • helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • zorgen er voor dat hun zoon/dochter op de afgesproken tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • zien er op toe dat hun zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • voldoen de contributie op tijd via de verplichte automatische betalingsprocedure.
 • verrichten naar vermogen vrijwilligerswerk. Zij kunnen hiervoor benaderd worden of zij melden zich aan bij de leiding.
 • Stimuleren hun kind(eren) tot meedoen aan korfbalactiviteiten van de vereniging.
 • zijn positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 • respecteren besluiten van de scheidsrechters.
 • bespreken problemen met de juiste mensen.

Voor de uitgebreide gedragscode van Pallas'08 klikt u hier >>>

Van het bestuur
Thebagstore.nl nieuwe hoofdsponsor Pallas’08!

Afgelopen zaterdag vond de feestelijke presentatie van onze nieuwe hoofdsponsor en ons nieuwe tenue plaats. En wat zijn de shirts Lees meer >>>

Carla van der Zee

Gisteren kwam tot ons het droevige bericht dat Carla van der Zee is overleden. Zij was jarenlang lid van LKV Lees meer >>>

Uitgelicht: